BFT Logistik og Ejendomme ApS - Theilgaards Torv 9 – 4600 Køge

LinkedIn

Facebook

Indledning

Hos BFT er vi meget taknemlige for den store tillid, du som modtager og afsender af forsendelser viser os. Ligeledes ønsker vi, at du som kunde eller bruger af vores tjenester kan have lige så stor tillid til vores håndtering af dine personoplysninger. I denne Privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi modtager om dig, når du er kunde, afsender eller modtager af forsendelser samt anvender andre funktioner og services på vores platforme herunder via hjemmeside og apps.

Dataansvarlig

Vi tager vores ansvar som dataansvarlig seriøst. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, denne politik eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder iht. databeskyttelsesreglerne hvoraf nogle er gengivet nedenfor.

BFT Logistik og ejendomme ApS

Theilgaards Torv 9

4600 Køge

E-mail: logistik@bftlogistik.dk

Tlf. 72 18 55 58

www.bftlogistik.dk

Databehandler

I nogle tilfælde behandler BFT oplysninger om personer på vegne af samarbejdspartnere, der for eksempel leverer en ydelse til sådanne personer, og hvor BFT udfører en funktion som led heri. BFT er i sådanne tilfælde databehandler og håndterer oplysningerne efter instruks fra den dataansvarlige iht. en databehandleraftale og ikke efter denne politik.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger, du giver os. Du kan være afsender eller modtager af en forsendelse, oprette dig som bruger, benytte funktioner på elektroniske platforme herunder på hjemmeside, apps, sociale medier eller på anden vis være i kontakt med os, hvor videregivelse af personoplysninger fra dig sker.

Således vil oplysningerne typisk omfatte dit navn, din postadresse/din arbejdsplads, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om forsendelsers indhold, med hvem du har en relation i en forsendelse, dine præferencer, adfærdsmønstre, værgemål, fuldmagtsforhold, IP-adresse. Der kan være flere og andre oplysninger, som behandles.

Formålet med behandling af dine personoplysninger og retsgrundlaget

BFT overholder gældende persondatalovgivning ved behandlingen af dine oplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen er, at denne er nødvendig for at vi kan opfylde en aftale med dig, herunder for at vi kan levere de services og ydelser, du har anmodet om, hvad enten disse omfatter en fysisk ydelse eller digitale services såsom anvendelse af websites eller apps til for eksempel at tracke en forsendelse. Hvis en behandling kræver samtykke, foretages denne kun hvis du forinden har afgivet dette. Personoplysninger kan endvidere behandles, når BFT har en legitim og berettiget interesse i at behandle dine oplysninger.

Formålene med behandling af dine personoplysninger er flere og omfatter blandt andre følgende:

 • at vi kan leve op til den indgåede aftale med dig om at levere en ydelse såsom befragtning af dine genstande,
 • at vi kan sikre, at du modtager forsendelser korrekt,
 • at vi via tjenester på hjemmesider og apps kan give dig adgang til informationer om dine forsendelser samt administrere disse,
 • at vi kan kommunikere med dig, håndtere reklamationer, yde kundeservice og support,
 • at vi kan udvikle, forbedre og sikre de tjenester, vi tilbyder,
 • at vi kan forhindre misbrug af tjenester og sikre sikker drift heraf,
 • at vi kan sikre overholdelse af lovgivning,
 • at vi kan udarbejde kundeundersøgelser samt statistik over anvendelsen af tjenester,
 • at vi kan målrette og foretage markedsføring til dig under forudsætning af dit samtykke.

Modtagere af dine oplysninger i og udenfor EU/EØS

I visse tilfælde overlades dine personoplysninger til BFT´s samarbejdspartnere og underleverandører. Det kan være IT-leverandører, betalingsløsningsleverandører, markedsføringsbureauer og lignende, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter vores instruks.

Underleverandører, hvis opgave ikke er at behandle data for BFT men for eksempel at udføre transport af dit gods, modtager de nødvendige personoplysninger fra BFT men vil som udgangspunkt være selvstændigt dataansvarlige i forhold til disse oplysninger og vil skulle overholde gældende persondataregler.

Hvis samarbejdspartnere og underleverandører befinder sig udenfor EU/EØS, tager vi særlige sikkerhedsforanstaltninger, der opfylder databeskyttelsesforordningens krav til overførsler til tredjelande herunder anvendelse af Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Sikkerhed

BFT beskytter dine oplysninger med relevante tekniske såvel som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i form af interne procedurer og politikker. Vi opnår dermed en høj sikring af dine oplysningers integritet.

Opbevaring og sletning

BFT sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af formålene ovenfor. Lovgivningen kan dog tilsige, at vi opbevarer visse oplysninger i længere tid såsom iht. bogføringsregler, ligesom oplysninger kan opbevares længere i anonymiseret form.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder iht. persondataloven, som vi fuldt ud respekterer, når vi behandler dine personoplysninger.

 • du har ret til at få indsigt i og berigtigelse af dine personoplysninger, som vi behandler,
 • du kan bede os begrænse behandlingen og/eller gøre indsigelse imod behandlingen,
 • du har ret til sletning af dine personoplysninger, medmindre behandlingen kan fortsættes på et andet grundlag f.eks. for at fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at kunne besvare dine henvendelser,
 • du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine oplysninger sker på baggrund af dit samtykke. I sådant tilfælde vil behandlingen ophøre, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen på andet grundlag,
 • du har i visse tilfælde ret til at få dine data overført automatisk fra os til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, Klage over BFT´s behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet på e-mail dt@datatilsynet.dk. Læs mere på www.datatilsynet.dk.

Ændringer af privatlivspolitikken

BFT kan til enhver tid ændre i denne Privatlivspolitik, og det vil i så fald være den til enhver tid nyeste publicerede politik i apps eller på hjemmeside, der er gældende.